Skip to main content
Monforte

Terceira sentenza favorable para o Concello de Monforte sobre os terreos do Barrio do Hospital

Por 7 Abril, 2022Abril 8th, 2022Sin comentarios

O alcalde de Monforte, José Tomé Roca, informa dunha nova resolución favorable ó Concello monfortino, en relación cos terreos propiedade de Gas Monforte SL, en relación co futuro parque do Barrio do Hospital, acordo do que deu conta na mañá de onte durante a celebración da Xunta de Goberno Local.

En concreto, trátase do desestimación ditada polo Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) en relación co recurso de reposición interposto pola empresa Gas Monforte S.L. contra o acordo de dito Xurado de data 16 de decembro 2021, no que se fixara prezo xusto da finca nº 1, propiedade de dita empresa, e en relación coa proxecto do futuro Parque do Barrio do Hospital, en 48.870,98 euros.

No acordo adoptado polo XEG, na súa sesión do 24 de marzo de 2022, desestimou o recurso de reposición interposto por esta empresa, confirmando así o prezo xusto establecido pola finca nº 1.

Esta última resolución engádese a dúas sentencias xudiciais tamén favorables ó Concello: a ditaminada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Lugo en febreiro de 2020, que desestimaba o recurso interposto por esta empresa, co que recoñecía a utilidade pública e interese social desta parcela, así como recoñecía a necesidade de expropiación forzosa e de ocupación.

E a ditaminada polo Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en setembro de 2021, que tamén fallou a favor do Concello de Monforte en relación co recurso que interpuxera Gas Monforte S.L., contra a declaración de urxente ocupación, a efectos de expropiación forzosa, dos terreos para a construción do citado Parque.

O alcalde transmite a súa satisfacción por esta nova resolución favorable por parte do XEG xa que “se as anteriores sentencias daban a razón ó Concello en canto á urxente ocupación, e en canto á declaración de utilidade pública e interese social dos terreos que albergarán o futuro parque, a resolución que vimos de coñecer do XEG rexeita o recurso de interposición da empresa e mantén o prezo fixado para a finca nº 1, que establecera en 48.870,98 euros”.

Cabe recordar que o Concello monfortino aprobara, en resolución plenaria do 24 de febreiro de 2020, o proxecto das obras do futuro Parque do Barrio do Hospital, declaradas de utilidade pública, e no que se declaraba a necesidade de ocupación, e se solicitaba la declaración de tramitación urxente do expediente de expropiación forzosa.

Contra a resolución do XEG a empresa poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses.

A pasada semana”, recordou o rexedor monfortino, “adxudicamos as obras que restan para rematar a construción do novo Parque do Barrio do Hospital á empresa Calfensa Proyectos S.L., por un importe de 590.347,87 euros, logo de que o Concello rescindira o contrato coa anterior empresa adxudicataria, Zona de Obras O Rosal S.L., por non cumprir coa execución de ditas obras no prazo establecido, rescisión que fora ratificada polo Consello Consultivo de Galicia.”

Antecedentes
O 30 de setembro de 2019 o alcalde de Monforte deu a coñecer un proxecto para a construción dun novo Parque público no Barrio do Hospital. Ese mesmo día, iniciouse o procedemento para alcanzar estes obxectivos de construción do novo parque, xa que o Pleno da Corporación municipal aprobou a declaración de interese social da parcela onde se ideou construír o novo parque.

Posteriormente, no Pleno celebrado o 24 de febreiro de 2020, acordou solicitar á Deputación Provincial de Lugo a tramitación perante a Xunta de Galicia da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa deste proxecto do Parque do Barrio do Hospital, ao abeiro do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa. Neste senso, os bens en que se concreta a declaración de urxente ocupación están determinados no expediente que se someteu a información pública.

Con data 7 de agosto de 2020, tivo entrada no rexistro do Portelo Único da Xunta de Galicia a solicitude da Deputación Provincial de Lugo por delegación do Concello de Monforte de Lemos e parte do expediente, e con data do 13 de outubro, a Deputación de Lugo presentou documentación complementaria, contendo o expediente a xustificación acreditativa da motivación para a declaración de urxente ocupación.

Este expediente foi tratado na Comisión de Secretarios Xerais previa á súa elevación ó Consello da Xunta de Galicia. O expediente contén a documentación a que se refire o artigo primeiro da Orde do 7 de decembro de 1983, sobre declaracións de urxente ocupación, así como a exixida no artigo 3 da Lei 11/1996, do 27 de decembro, de medidas de disciplina orzamentaria.

Deste xeito, considerouse necesaria a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos precisos para a realización das obras do proxecto técnico sinalado, debido a que na zona obxecto da intervención a carencia de prazas de aparcadoiro representa un problema de tal magnitude que afecta notablemente a seguridade da circulación urbana da zona e que ó ocuparse zonas non destinadas ó aparcadoiro se podería dificultar notablemente a circulación dos vehículos de urxencias, como ambulancias e camións de bombeiros.

Así, a citada carencia de prazas de aparcadoiro representa un grave problema que afecta notablemente a seguridade da circulación urbana da zona e crea, ademais, posibles dificultades para o acceso de vehículos de urxencias (ambulancias e bombeiros) e constitúe una circunstancia de gran excepcionalidade para esa parte da cidade.

Celebrada a reunión do Consello da Xunta de Galicia o 3 de decembro de 2020, nela acordouse autorizar a expropiación dos citados terreos. Así, a disposición publicada o 17 de decembro de 2020 no DOG indicaba que “de conformidade co disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, declárase a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos concretados no expediente administrativo instruído para o efecto e necesarios para a execución das obras do proxecto denominado Parque do Barrio do Hospital, no término municipal de Monforte de Lemos (Lugo), e deben, se for o caso, unha vez ocupados os terreos necesarios, obterse as autorizacións necesarias dos organismos competentes, con carácter previo ao inicio das obras”.

Deste xeito, dende o Concello de Monforte, unha vez declarada a urxente ocupación, comezou a traballar levar a cabo a expropiación forzosa dos terreos onde se ubicará este novo parque.

Finalmente, unha vez adquiridos os terreos correspondentes, o pasado 21 de abril de 2021, o Alcalde de Monforte, asinou a Acta de Ocupación Definitiva dos terreos que serán destinados á construción do futuro Parque do Hospital.

Carácter integral do novo parque público do Hospital
O novo parque público do Barrio do Hospital ideado polo Equipo de Goberno monfortino terá un carácter integral para dar resposta a varias cuestións ó mesmo tempo, de tal xeito que vai incluír varias zonas de céspede, unha zona de xogos infantís, paseos peonís lonxitudinais e transversais, estará dotado de varios elementos biosaudables de ximnasia para maiores e finalmente contribuirá a paliar o déficit de estacionamento na zona do Hospital contando co aproximadamente 60 prazas de estacionamento para vehículos e tamén contará con estacionamentos para motos, para bicicletas e prazas para minusválidos.

A superficie da parcela que albergará este parque será de aproximadamente 6.212 metros cadrados, unha extensión moi importante e que ven dar un servizo público do que carece esa zona da cidade.

O Barrio do Hospital
O Barrio do Hospital atópase situado ó noroeste do centro urbano de Monforte de Lemos entre as zonas do seu casco histórico coñecidas como Abeledos e Ramberde e a Rolda María Emilia Casas Baamonde (tramo urbano da LU-644 situado ao leste da LU-617), barrio xurdido a finais do século pasado, a raíz da construción no lugar do Hospital Comarcal de Monforte e á apertura da referida Rolda María Emilia Casas, vial que veu comunicar as partes este e oeste da zona norte da cidade, divididas pola canle do Río Cabe.

Todo isto derivou que nas últimas décadas, esta parte norte da cidade e en especial o Barrio do Hospital, sexa a zona da cidade que experimentou un maior desenvolvemento, cun notable aumento de poboación e o establecemento de novos comercios de toda índole, como por exemplo o supermercado “Mercadona” de grandes dimensións existente na contorna próxima do Hospital Comarcal que acaba recentemente de ser ampliado.

A confluencia destes servizos no Barrio do Hospital fai que o número de persoas que se achegan ao mesmo sexa moi elevado, en especial, nas franxas horarias de maior afluencia ó Hospital Comarcal, así coma ó novo supermercado. Hai que ter en conta que o Hospital Comarcal constitúe, si non o que máis, si un dos lugares que congrega un maior número de persoas da zona sur da provincia, dado o número de traballadores que emprega e os usuarios diarios que atende.

Así mesmo, a apertura no ano 2015 do último tramo, con chegada á cidade de Monforte de Lemos, da estrada CG2.2 (Vía de Altas Prestacións Lugo-Monforte), a cal na súa parte final circunvala o norte do núcleo urbano de Monforte de Lemos e cuxos accesos a leste, conflúen na contorna do Barrio do Hospital, provocou que o número de vehículos que circulan por estas viuse acrecentado de forma exponencial, sendo estes agora mesmo os máis utilizados polos usuarios que se achegan á cidade desde o norte da provincia.

O gran desenvolvemento acadado polo barrio, fai necesaria a dotación de novos espazos públicos destinados a cubrir as necesidades da poboación desta zona, formada en gran parte por xente nova con nenos. Deste xeito, o Equipo de Goberno monfortino leva a cabo, con este proxecto, a creación de novos espazos destinados ó lecer e esparcemento para este barrio, que actualmente conta cunha área de xogos infantís na esquina das rúas Abeledos e Irmáns Dapena e outra con elementos biosaudables na rúa Corredoira.

Por outra banda, a poboación visitante que acode ó Barrio do Hospital buscando os servizos que nela se congregan, procedentes tanto de Monforte de Lemos como de toda a comarca e que na súa gran maioría achéganse ao lugar en vehículos particulares, atópanse co problema da falta de estacionamento, a pesar do número de prazas de aparcamento que alberga o recinto do Hospital Comarcal, problema que levou a proxectar, por parte do Concello, unha nova zona de aparcamentos, que contará con aproximadamente 60 prazas.

O Concello de Monforte de Lemos atendendo a estas necesidade de dotar ó Barrio do Hospital de prazas de estacionamento de vehículos e espazos libres para o esparcemento da poboación (parques, xardíns e áreas de xogo), ante a inexistencia na zona de chan de titularidade municipal para a implantación de devanditos servizos, viuse na necesidade de buscar terreo para este fin, sendo idónea a adquisición da parcela de terreo libre situada entre a Rda. María Emilia Casas Baamonde, a rúa Corredoira e o recinto do Hospital Comarcal.

En dita parcela, o Concello acometerá a construción do novo Parque do Barrio do Hospital, que albergará unha nova área de xogos infantís, de máis de 1.000 m2 de superficie, grandes zonas axardinadas e sendas para o paseo que enlazará co xa existente en paralelo á Rda. María Emilia Casas Baamonde, proveniente desde o leste (zona da Estación de Autobuses, Instituto Río Cabe, Paseo do Malecón, Edificio Multiusos e instalacións do Club Fluvial). Ademais, crearase un número importante de novas prazas de estacionamento, estimado en 60 prazas.