Skip to main content
AMARIÑAXA

Outras formas de financiación empresarial

Por 15 Xuño, 2020Sin comentarios

Por Verónica Díaz Abad

Normalmente cando pensamos en financiación externa para unha empresa, ben  sexa por carecer de recursos propios ou porque non interesa utilízalos  ou simplemente pensamos en financiar una determinada operación comercial dentro da mesma empresa,  ven nos a cabeza a idea dos préstamos bancarios ou contratos revolving, como línea de crédito, subvencións, etc.

Hoxe, queremos decir que non son os únicos instrumentos financieros ou bancarios legales que se poden utilizar para financiar una operación ou financiar una empresa, no mercado existen diferentes e variados productos, que en algún casos, poden  minorar o gasto en comisións e productos bancarias. Así falamos de uns poucos,  entre outros:

Anticipo de cliente. Na práctica mercantil, incluso internacionalmente, e moi frecuente firmar contratos de  suministro de mercancía, donde cliente e proveedor se obliga a cumprir  con unas determinadas exigencias e a abonar a contraprestación, respectivamente. Pois ben, cada vez  e mais habitual que dentro dese marco contractual, o cliente adiante os cartos necesarios ao proveedor para comprar  a mercancía, manufacturala ou transformala, si e o caso, e logo enviarlla ao destino marcado no contrato. Deste xeito a empresa non ten que pedir un préstamo ou línea de crédito para comprar mercancía e someterse a un endeudamento, senon que recibe un anticipo da factura final, que lle da un inxección importante de tesoseria,  a moi pouco custe, dado que queda compensado co envio da mercancía nas condicións pactadas. Mercancia que na maioria dos casos debe de ser entregado a noventa ou cento vinte días despois de  recibir os cartos a empresa por parte do cliente final. Este está financiando a empresa proveedora, sin sobrecoste.

Factoring. E un producto bancario, con uns custos moderados e donde se trata de que a empresa teña liquidez de tesoseria durante o seu curso económico.  Nesta operación o banco superponse na posición da empresa,  de maneira, que este, una vez factorizado o cliente da empresa e firmado o correspondente contrato de factoring, o banco cobra do cliente no tempo estipulado na factura, mentres que a empresa xa cobrou con anteriormente, case inmediatamente a  emisión da correspondente factura, porque o banco xa lle adelantou o ingreso da mesma. O factoring basase dunha  cesión de crédito  pola empresa a favor do banco, isto é, esa factura que a empresa emitia pagalla o cliente ao banco,  non o proveedor, porque este xa recibiu os cartos. O riesgo de impago e soportado en maior medida polo banco que en outros productos como a línea de desconto, etc. Normalmente,  e mais asequible que realizar un pago adiantado da factura por confirming.

Crowdfunding. Non podemos olvidarnos de falar de este instrumento de financiación, o cal significa “recaudación de fondos”, e que se trata de unha cooperación colectiva donde se poden obter fondos para a realización de proxectos, a través dunha rede para conseguir recursos. Esta ferramenta encaixa dentro do micromecenazgo e cada vez e mais frecuente o seu uso.

Como se pode observar hai moitos mais recursos e opcions económicas das que podemos ver día a día, e cuestión de pararse un minuto e elixir a que máis se adapte e nos conveña a consecución dos nosos intereses ou proxecto.